Scrolling banner
متن در حال حرکت


 Scroll Text Area
Text Area در حال حرکت


Text Counter 
مشخص کنندهء تعداد رجوع به صفحه


 Text Slideshow
نشان دهندهء متن به صورت اسلاید


Multi Vert Scroll Speed 
بالا و پایین کردن لینک به صورتی بسیار جالب


 Text Scroll
متنی زیبا در صفحه


 Vertical Scroll

اسکرول کردن عمودی


Last Update

نشانگر تاریخ به روز رسانی سایت


Rainبارش باران


Snowبارش برف


Webbot Botانتقال خودکار کاربر از سایتی به سایت دیگر


Moveلرزش موقت جستجوگر


Timeساعت های زنده شهر های دنیا


Date & Time In Status Barساعت و تاریخ در استاتوس بار


Timeنشانگر مدت زمان بازدید به بازدید کننده


Name Visitsدریافت نام کاربر و خوش آمد گویی به آن


 

-