حرکت خودکار اسکرول صفحه


باز شدن لینک فقط با اشاره موس


نمایش صفحه طی یک مدت معین با لینک


نمایش صفحه طی یک مدت معین با کلید باتون


پیغام ترک صفحه


تعین مشخصات ظاهری صفحه بعدی ( لینک شده با عکس)


نمایش دو صفحه اضافی ( پاپ آپ ) بعد از لینک 


نمایش یک صفحه اضافی (پاپ آپ ) بعد از لینک

 


 

 

برگشت خودکار صفحه فعلی به صفحه قبل


بستن یک IP و جلوگیری از ورود آن شخص یا سایت به سایت ما


بسته شدن خودکار صفحه بعد از یک مدت معین


لرزش موقت در صفحه سایت


پخش آهنگ با فرمت wma با تنظیم اندازه


پخش آهنگ در صفحه با Real Player موجود در کامپیوتر


پخش آهنگ جدید طبق هر روز


انتخاب نوع آهنگ صفحه

 


 

 Status Bar چشمک یک پیغام در پائین صفحه


 نمایش ساعت در پائین صفحهStatus Bar


 نمایش ساعت ، روز و تاریخ در پائین صفحهStatus Bar


  نمایش پیغام به صورت حرف به حرف در پائین صفحهStatus Bar


 نمایش چندین پیغام به صورت تایپ شدن در پائین صفحه


نمایش پیغام روز بخیر طبق زمان روز


 تغییر نمایش چندین بنر یا عکس به همراه لینک آن بنر (تبلیغات)


ایجاد منوی توضیحات