اسکریپت های ویژهء جاوا ۶


Print Page Script
دکمه ای برای پرینت صفحه


 Reload on Resize
 رفرش کردن به هنگام تغییر اندازه جستجوگر


 Full Screen
دکمه ای برای تغییر اندازهء پنجره به Full Screen


 Right Click Prevent
جلوگیری از راست کلیک


Sliding Window Script 
 جستجوگر شما را به صورت زیبایی حرکت می دهد


 Clock
 ساعت


 Clock and Calendar
 ساعت و تاریخ


 Date
 تاریخ


 Count Down
 لحظات اخیر


How Long 
 نشان دهندهء مدت زمانی که شما در صفحه بودید


Status Bar Clock 
 نمایش ساعت در استاتوس بار


 Display Time
نمایش زمانی که ما به صفحه آمدیم


 On / Off Clock
خاموش و روشن کردن ساعت


 Stop Watch
 تایمر


Time Spent 
محاسبهء زمان ورود به صفحه


 

-